[tab]
[tab_item title=”English”] “Parent Engagement” is the active and ongoing process of engaging parents, improving communication, collaboration, and deepening understanding and respect for international cultures and global citizenship toward the common goal of educating and developing the whole child.[/tab_item]
[tab_item title=”ភាសាខ្មែរ”]ឪពុកម្តាយ ចូលរួមគឺជា ដំណើរការសកម្ម និងការបន្តមាន ការ ចូលរួមពី ឪពុកម្តាយ ប្រសើរឡើងនូវ ទំនាក់ទំនង កិច្ចសហការ និង ការយល់ដឹង និងការគោរព វប្បធម៌ អន្តរជាតិនិង ជាពលរដ្ឋ ទូទាំងពិភពលោក ឆ្ពោះទៅរក គោលដៅ រួមនៃ ការអប់រំ និងការ អភិវឌ្ឍ របស់កុមារ កាន់តែមានភាពជ្រាលជ្រៅ ទាំងមូល [/tab_item]
[tab_item title=”中文(普通话)”]家長參與”是搞家長,加強溝通,協作,深化理解和尊重國際文化和全球對教育和發展整個兒的共同目標,公民的積極和持續的過程[/tab_item]

[tab_item title=”Deutsch”]Die Elternbeteiligung an Schulen beschreibt einen aktiven und dauerhaften Prozess der Einbindung von Eltern zur Verbesserung der Kommunikation, Zusammenarbeit und Vertiefung des Verständnisses und Respekts für andere Kulturen und globalen Zusammenlebens mit dem gemeisamen Ziel der Erziehung und umfassenden Entwicklung des Kindes.[/tab_item]
[tab_item title=”bahasa Indonesia”]“Parent Engagement” adalah proses aktifdanberkelanjutanmelibatkan orang tua, meningkatkankomunikasi, kolaborasi, danmemperdalampemahamandanpenghormatanterhadapbudayainternasionaldankewarganegaraan global menujutujuanbersamamendidikdanmengembangkanseluruhanak.[/tab_item]
[tab_item title=”日本語”]「親エンゲージメント」は、両親と係合コミュニケーション、コラボレーションの向上、理解と国際文化全体の子供を教育し、開発するという共通の目標に向けた世界的な市民権の尊重を深めの積極的かつ継続的なプロセスです。[/tab_item]

[tab_item title=”한국어”]학부모참여는부모참여의사소통, 협업을개선하고, 이해와국제문화와전인교육과개발의공통목표를향해세계시민에대한존중을심화의활성화및지속적인과정이다.[/tab_item]
[tab_item title=”Español”]“Participación de los padres” es el proceso activo y continuo de involucrar a los padres, para mejorar la comunicación, la colaboración y la profundización de la comprensión y el respeto de todas las culturas y la ciudadanía global hacia el objetivo común de la educación y del desarrollo integral del niño.[/tab_item]
[tab_item title=”ไทย”]“แม่หมั้น” เป็นขั้นตอนการใช้งานและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของผู้ปกครองการปรับปรุงการสื่อสารการทำงานร่วมกันและลึกความเข้าใจและความเคารพวัฒนธรรมระหว่างประเทศและความเป็นพลเมืองโลกที่มีต่อเป้าหมายร่วมกันในการศึกษาและการพัฒนาเด็กทั้ง[/tab_item]
[/tab]


Parents are the child’s first and foremost teachers. Together with the school, we can purposefully create environments conducive for your child’s holistic growth and development. As a parent, it’s only natural that you’ll want to take an active role in your child’s education. At CIA FIRST International School, we actively encourage parents to engage with their child’s learning.

Goals and areas of partnership

Develop effective ways of helping parents support their child’s education

Dialogue with school leadership and provide solution-oriented feedback on school policies, procedures, and curricula

Create platforms for parents to meet and contribute valuable suggestions and feedback

Bring community resources to the school

Participate in school-wide events, such as Family Day and International Children’s Day

 

CIA FIRST values parent engagement, which we define as “the active and ongoing process of engaging parents, improving communication, collaboration, and deepening understanding and respect for international cultures and global citizenship toward the common goal of educating and developing the whole child.”

Effective parent engagement is much broader than parent-teacher conferences and/or parent volunteer hours in the school. PaPA is one additional piece of a broad and diverse tapestry of parent engagement.

For more information about meetings and activities of PaPA, please join our Facebook page – www.facebook.com/groups/CIAFirst.PaPA – or email your questions to

[column col=”1/2″]

[accordion]
[acc_item title=”What are the PaPAs? “]PaPAs is the structure through which parents at CIA FIRST can work together to offer advice and ideas on how to improve the school and ensure the best possible education for their children. PaPAs work with school management to build an effective partnership between home and school.[/acc_item]
[acc_item title=”Who are the PaPAs?“]PaPAs are parents elected through a ballot at the beginning of each academic year. A chair, vice-chair and treasurer will be elected for Kindergarten, Elementary, and Middle and High School.
Once the PaPAs are elected, they will arrange periodic meetings with parents to discuss pressing issues and concerns while also collecting positive feedback to relay to school management.  [/acc_item]
[acc_item title=”Why are the PaPAs important?“]There is significant research to support the fact that when parents are engaged in school activities, and in their child’s education, the child will receive many positive benefits, including being happier, having better attendance, higher grades, stronger self-esteem, better relationships with parents, going further in post-secondary studies, and earning higher income. [/acc_item]

[acc_item title=”How can I become a PaPA member?“]At the beginning of the academic year, CIA FIRST will announce dates for PaPA elections. At the election, any parent willing to become a PaPA can pitch to the group as to why they should be elected before an anonymous ballot is held.[/acc_item]

[acc_item title=”How do I communicate best with the school management and with other parents?“]The PaPAs liaise with management via email, messaging services and meetings, usually set up by the communications officer. Sometimes the PaPAs will call the meeting if they have pressing issues and other times management will do so.
The language of communication in the messages is predominantly English and Khmer but Chinese, Thai, Korean, Hindu, German, Tagalog or Spanish will also be accepted as the school has a professional staff to respond in various languages.
Communication between parents predominantly happens via the PaPAs Facebook page. There are also meetings held in order to discuss school-based issues.
[/acc_item]

[acc_item title=”How much time I am expected to spend in my function as PaPa member?“]We, at CIA FIRST, understand that parents are all busy with raising families and working. The role of the PaPAs is not overly time-consuming but we would like parents, who are both able and willing, to dedicate time to meeting with fellow parents and school management to help improve the school.[/acc_item]

[acc_item title=”Is there a yearly calendar that guides me through the school year?“]Yes, it’s available on the school website. We update it each semester with important events and holidays.[/acc_item]

[acc_item title=”Who supports me and how can I get support?“]PaPAs will be supported by the communications officer, who acts as an intermediary between them and school management. The three PaPAs for each school level will be expected to liaise with each other and share the workload.[/acc_item]
[/accordion]

[/column]

[column col=”1/2″]

[accordion]
[acc_item title=”តើអ្វីជាសមាគមមាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្ស?“]សមាគមមាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្សនៃសាលាអន្តរជាតិ ស៊ី អាយ អេ ហ្វឺសត៍ គឺជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលនៅក្នុងនោះមាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្សនៃសាលាអន្តរជាតិ ស៊ី អាយ អេ ហ្វឺសត៍ ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់ជាគំនិត យោបល់ដើម្បីធ្វើឲ្យបរិស្ថានសាលាកាន់ តែប្រសើរឡើង ក៏ដូចជាដើម្បីធានាថាបុត្រធីតាទទួលបានការអប់រំមួយដែលមានគុណភាព ល្អ។ សមាគមមាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្សធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈគ្រប់គ្រង សាលា ដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចសហការក្នុងភាពជាដៃគូររវាងសាលា និងគ្រួសារ។[/acc_item]
[acc_item title=”តើនរណាជាសមាជិកនៃសមាគមមាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្ស?“]សមាសភាពសមាជិកនៃសមាគមមាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្សគឺត្រូវបានជ្រើស រើសតាម រយៈការបោះឆ្នោតនៅរៀងរាល់ដើមឆ្នាំសិក្សាថ្មី ដែលនៅក្នុងនោះមានប្រធាន អនុប្រធាន និង ហិរញ្ញិកនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់កម្រិតមត្តេយ្យ បឋម អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ។
នៅពេលដែលសមាសភាពសមាគមមាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្សត្រូវបានបោះ ឆ្នោតជ្រើសរើសរួចរាល់ ពួកគាត់នឹងរៀបចំការប្រជុំជាមួយមាតាបិតា អាណាព្យាបាលនៅ ពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានានា ព្រមទាំងប្រមូលនូវរាល់គំនិត យោបល់នានាដើម្បីដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំសាលា។[/acc_item]
[acc_item title=”ហេតុអ្វីបានជាសមាគមមាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្សមានសារសំខាន់?“]មានការស្រាវជ្រាវជាច្រើនរកឃើញថាការចូលរួមរបស់មាតាបិតា អាណាព្យាបាល សិស្សក្នុងសកម្មភាពសាលា និងការសិក្សារបស់កូនៗ គឺផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា សិស្សានុសិស្សមានភាពរីករាយជាងមុន អត្រាវត្តមានក្នុងថ្នាក់មានភាពប្រសើរជាងមុន ទទួល បានចំណាត់ថ្នាក់ប្រសើរជាងមុន ការផ្តល់តម្លៃដល់ខ្លួនឯងខ្ពស់ជាងមុន មានទំនាក់ទំនងល្អ ជាងមុនជាមួយមាតាបិតា អាណាព្យាបាល បន្តការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តម ព្រមទាំងរកចំណូល បានខ្ពស់នៅថ្ងៃអនាគត។[/acc_item]

[acc_item title=”តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលជាសមាជិកសមាគមមាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្ស?“]នៅរាល់ដើមឆ្នាំសិក្សា សាលានឹងប្រកាសអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតសមាគម មាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្ស ដែលនៅក្នុងនោះមាតាបិតា អាណាព្យាបាលដែលចង់ក្លាយ ជាសមាជិក សមាគមមាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្សអាចទាក់ទងទៅសមាគមដើម្បីប្រាប់ពី មូលហេតុ ដែលចង់ចូលរួម។[/acc_item]
[acc_item title=”តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទំនាក់ទំនងបានល្អជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសាលា ក៏ដូចជាមាតាបិតា អាណាព្យាបាលដទៃទៀត?“]សមាគមមាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្សទំនាក់ទំនងទៅថ្នាក់ដឹកនាំសាលាតាមរយៈ អីមែល និងការប្រជុំនានាដែលជាទូទៅរៀបចំឡើងដោយមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនង ហើយពេលខ្លះ ទៀត សមាគមមាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្សអាចកោះប្រជុំប្រសិនបើមានបញ្ហាបន្ទាន់ណា មួយ។
ភាសាដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងគឺភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស ប៉ុន្តែភាសា ផ្សេងទៀតដូចជាភាសាចិន ថៃ កូរ៉េ ហិនឌូ អាល្លឺម៉ង់ តាកាឡុក ឬអេស្ប៉ាញ ក៏ត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ដែរដោយសារយើងមានបុគ្គលិកដើម្បីឆ្លើយតបជាភាសាទាំងនោះ។
ការទំនាក់ទំនងរវាងមាតាបិតា អាណាព្យាបាលភាគច្រើនធ្វើឡើងតាមទំព័រហ្វេសប៊ុក របស់សាលា ហើយក៏មានការប្រជុំនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងSchool-base.[/acc_item]
[acc_item title=”តើខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលច្រើនប៉ុណ្ណាដើម្បីបំពេញតួនាទីជាសមាជិកសមាគមមាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្ស?“]យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយល់ថាមាតាបិតា អាណាព្យាបាលទាំងអស់ពិតជាមានការរវល់ជា មួយគ្រួសារ ក៏ដូចជាការងារ ហើយតួនាទីជាសមាជិកសមាគមមាតាបិតា អាណាព្យាបាល សិស្សមិនតម្រូវឲ្យចំណាយពេលច្រើនពេកនោះទេ គឺគ្រាន់តែមានសមត្ថភាព និងឆន្ទៈក្នុង ការចំណាយពេលជួបប្រជុំជាមួយមាតាបិតា អាណាព្យាបាលដទៃទៀត ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ សាលាដើម្បីធ្វើឲ្យសាលាកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង។[/acc_item]

[acc_item title=”តើមានប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំដែលអាចឲ្យខ្ញុំដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលនឹងរៀបចំនៅសាលាដែរទេ?“]ប្រតិទិនមានក្នុងគេហទំព័ររបស់សាលា យើងតែងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ឆមាស។[/acc_item]

[acc_item title=”តើអ្នកណាដែលអាចជួយខ្ញុំបាននៅពេលមានចម្ងល់ ឬបញ្ហានានា?“]មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងនឹងជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហា ឬចម្ងល់ដែលមាន ហើយសមាគម មាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្សទាំងបីកម្រិតនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នា។[/acc_item]
[/accordion]

 

[/column]

K PaPA, papa.kindergarten@ciaschool.edu.kh
ES PaPA, papa.es@ciaschool.edu.kh
MS/HS PaPA, papa.mshs@ciaschool.edu.kh

We welcome all parents to join us. You can play a huge role in your child’s development.

Parents-as-Partners Associations / Organizational Meeting January 2017.
Download presentation now!

 

Leave a Reply